Eğitim Anlayışımız

 

İlkokul dönemini “Deneyim Dönemi” olarak tanımlıyoruz. Öğrencilerimizin içinde bulundukları gelişim döneminin temel özelliklerine uygun olarak planlanan eğitim programlarımız, öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olması amacıyla deneyim temeli üzerine kurgulanmıştır.

 

İlkokul eğitim ve öğretiminde temel hedeflerimiz, yeni çağın nitelikli insanı olabilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları hayata ve bir üst öğrenime hazırlamak, okuma ve yazma becerisini en iyi seviyede kazandırmak, dünya ve toplumun temel dinamiklerini sistematik olarak öğretmek, çok yönlü düşünme becerileri kazandırmaktır.

 

İlkokul çocuklarının öğrenmek, üretmek için güdüleri çok fazladır. Konuşmaya, tekrarlamaya çok meraklıdırlar. Somut düşünme döneminde oldukları için, çoğunlukla görerek ve yaparak öğrenirler. Sayı, zaman, mekan, boyut, hacim kavramları yerleşmeye başlar. Gruplama, sınıflama, serileme kavramları oluşur.

 

Doğru Cevap okulları, ilkokul dönemindeki çocukların öğrenmeye hazır bulunuşluklarını bir fırsata çevirip, onların öğrenme meraklarını kışkırtacak bir model sunmaktadır. Çocuklarımızın problem çözme becerilerini geliştirecek, kendi yetenekleri ölçüsünde kesinlikle övgüye değer ürünler ortaya koymalarına imkan sunacak bir eğitim modeli uygulamaktadır.

 

Yabancı Dil Anlayışımız

İletişimi Temel Alan Dil Öğrenme Deneyimi

Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır. Bu standart, yabancı dil öğrenenlere, ne öğrenmeleri gerektiği, yabancı dilde etkin bir biçimde iletişime geçebilmek için hangi bilgi ve becerileri geliştirmeleri gerektiği konusunda anlamlı bir yol gösterme amacındadır.

İlkokul kademesinde öğrencilerimize sunduğumuz İngilizce öğrenme süreci yalnızca dil bilgisel yeti değil, iletişimsel yetinin de kazandırılması sürecidir. Bu nedenle İngilizce dilindeki eğitim-öğretim çalışmalarımız yabancı dilde iletişim kurabilmek için gerekli olan beş dil yetisini – yazma, okuduğunu anlama, duyduğunu anlama, sözlü anlatım, karşılıklı konuşma - eş zamanlı geliştirmektir.

 

 

 

Sosyal-Duygusal Gelişim


İlkokul çağı, öğrenmek ve üretmek için oldukça verimli bir dönemdir. Öğrencilerin sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı gelişimi için öğrenme ve üretme dürtülerini destekleyecek imkanlar sunulmaktadır.

Bu dönemdeki çocuklar için başat duygu “Başarı”dır. Başarının tanımını doğru yapmaları için onlara liderlik ediyoruz. Doğru Cevap Okulları’nda başarı, genel kabullerle belirlenmiş çizgileri aşmak olarak değil her öğrencinin kendi ürettiği eseri ya da ortaya koyduğu performansa dayalı olarak oluşan bireysel serüveni olarak tanımlıyoruz.

 

Çocuğun aile ortamından çıkıp dış dünya ile daha iç içe olduğu dönemdir. Bu dönemin başlangıcı ilkokula yeni başlama, son yılları ise çocuğun ergenlik dönemine girmeye başlaması açısından son derece önemlidir. Bu dönemde, gelişim dönemi özellikleri olarak ben merkezcillik azalır, yaşıtları önem kazanır. Sosyal ilişkilerin önemli ölçüde önem kazandığı bir dönemdir. 

Okul öncesi dönemde temelleri atılan vicdan gelişiminin başlaması bu dönemde değerlerin, tercihlerin ve tutumların belirginleşmesi şeklinde devam eder.

Bu dönemde kız ve erkek çocuklar kendi aralarında gruplaşarak oynamayı tercih eder. Bir yandan arkadaşlarıyla bir arada olmaktan hoşlanırken diğer yandan grup içinde sivrilme, üstünlüğünü kanıtlama çabası vardır.

Öğrencilerimizin, içinde bulundukları gelişim döneminin gereği olan sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini, en sağlıklı biçimde geliştirebilmeleri, kendi benlik algılarını en sağlıklı biçimde oluşturabilmeleri için uygun ortamlar sunuyoruz. Eğitim liderlerimiz, öğrencinin sağlıklı gelişimi için sürekli olarak kendilerini geliştirecek eğitim programlarına alınmakta ve bu konuda okul yönetimi tarafından sürekli olarak desteklenmektedirler. 

 

 

Düşünme Becerileri Programı

 

Klasik eğitim anlayışındaki bilgi aktarımı yöntemlerinden farklı olarak bilginin analizini, sentezini ve bilginin transfer edilerek yeni problemlerin çözümünü hedefliyoruz.  Özellikle görselliğin ön planda tutulduğu oyunlarla çocuklarda yeni ve farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlıyoruz. Düşünme becerileri etkinliklerinde bir yandan yenilikçi ve üretken düşünme teşvik edilirken diğer yandan sistemli ve bütünsel bir düşünce geliştirmeye çalışıyoruz. Akademik başarının çok daha ötesinde hayat boyu gerekli becerilerin kazanılmasını hedefliyoruz.

 

Öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla haftada 1 saat “Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları” dersi yapıyoruz.  Bu dersin işlenmesinde basılı materyaller ve oyun malzemelerinden oluşan “Düşünme Becerileri ve Akıl Oyunları Seti” ni kullanıyoruz.

 

Düşünme Becerileri ve akıl oyunları derslerimizle öğrencilerimiz; görsel dikkat ve algı, uzamsal ilişkiler, el-göz koordinasyonu, mantık ve analiz becerileri, sözel ve sayısal beceriler, problem çözme becerileri ve farkındalık alanlarında sağlıklı bir gelişime sahip olacaklar.